Obchodné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru pri uzatváraní zmlúv na diaľku v internetovom obchode

www.praziarenjolka.sk

 • Definícia pojmov

1.1. „Predávajúci“ sa rozumie Jolka s.r.o. so sídlom Mlynské luhy 17096/5, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovensko, identifikačné číslo ICO 53 768 329, vložka č. 152698/B.

1.2. „E-shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.praziarenjolka.sk,
1.3. „Kupujúci“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom E-shopu odoslala Predávajúcemu objednávku,

1.4. „Spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
1.5. „Zmluva“ – kúpna zmluva o predaji tovaru na internetovom obchode uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim. K uzavretiu Zmluvy dochádza potvrdením objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.

 • Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky predaja:
 

2.1. produktov Predávajúceho na E-shope a sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzatváraných medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
2.2. Každý Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to ešte pred odoslaním objednávky. Zadaním objednávky Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
2.3. Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely uplatnenia práv, vrátane uplatnenia reklamácie, podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:

Predávajúci: Jolana Raďaková

Sídlo: Mlynské luhy 17096/5, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Adresa pre vrátenie tovaru: Jolka kaviareň a pražiareň kávy, Seberíniho 6, Bratislava – mestská časť Ružinov

Telefónne číslo: 0915 787 802

E-mailová adresa: info@praziarenjolka.sk

 • Objednávka a uzavretie Zmluvy

3.1. Predávajúci ponúka tovar uvedený v E-shope. Kupujúci si môže ponúkaný tovar objednať prostredníctvom E-shopu na webovej stránke. Ďalej je možné vytvoriť objednávku aj telefonicky a to na telefónnom čísle +421 915 787 802 počas otváracích hodín uvedených na webovej stránke.

3.2. Kupujúci objednáva tovar elektronicky – kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ a následne riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý odošle Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri objednaní tovaru uvádzať pravdivé a úplné údaje.
3.3. Kupujúci odošle objednávku stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.
3.4. Po zadaní objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu prijatie objednávky.
3.5. Predávajúci bezprostredne pred odoslaním tovaru informuje Kupujúceho výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie o (i) hlavných vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby, (ii) celkovej cene vrátane všetkých daní, nákladov ako aj poplatkov za dopravu, (iii) dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o zmluvu na dobu určitú, a (iv) minimálnej dĺžke trvania záväzkov Predávajúceho.
3.6.Pri predaji tovaru je každá ponuka limitovaná množstvom tovaru, ktorý má Predávajúci k dispozícii. Po potvrdení objednávky je Predávajúci oprávnený oznámiť Kupujúcemu, že tovar je vypredaný; takéto oznámenie sa považuje za odstúpenie od Zmluvy zo strany Predávajúceho.

3.7. Zrušenie objednávky Kupujúcim: Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu a akéhokoľvek postihu. Podmienkou je zaslanie emailu alebo telefonicky – do dňa expedície tovaru
3.8. Zrušenie objednávky Predávajúcim: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne alebo nedostupné telefónne číslo, neodpovedá na e-maily a pod.)
 • tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena Predávajúceho tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe
 • Platobné podmienky a dodacie podmienky

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu cenu uvedenú v E-shope pri konkrétnom tovare. Cena je uvedená vrátane DPH ako aj iných daní a poplatkov, bez nákladov na dopravu. Konečná cena vrátane nákladov na dopravu bude Kupujúcemu vyobrazená v sumáre objednávky pred odoslaním tovaru a bude uvedená aj v potvrdení o prijatí objednávky.


4.2. Prípadné akciové zľavy platia len pre tovar výslovne označený v akciovej ponuke Predávajúceho, a to len do vypredania zásob takéhoto tovaru.
4.3. Kupujúci si zvolí jeden z nasledovných spôsobov platenia ceny tovaru:

 • online platobnou kartou,
 • prevodom na účet Predávajúceho, Slovenská Sporiteľna, číslo účtu 5180042445/0900, IBAN: SK14 0900 0000 0051 8004 2445, SWIFT: GIBASKBX
 • v hotovosti pri prevzatí tovaru na adrese Jolka kaviareň a pražiareň kávy, Seberíniho 6, Bratislava – mestská časť Ružinov .

4.4. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Kupujúcemu tovar tým, že ho odošle prostredníctvom Predávajúcim vybraného prepravcu na miesto dodania uvedené v objednávke Kupujúceho.
4.5. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar v lehote závislej od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho. Obvyklá lehota dodania je do 10 (desať) pracovných dní odo dňa prijatia platby za objednávku Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že táto lehota je len orientačná a nezáväzná. V ojedinelých prípadoch (dovolenka, choroba, atď…) si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu, o ktorej bude Kupujúci informovaný.

4.6. Predávajúci dodáva tovar na území členských štátov Európskej únie.
4.7. Pre dodávku tovaru do zahraničia dohodne Predávajúci s Kupujúcim osobitné dodacie podmienky.
4.8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste uvedenom v objednávke. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný dôkladne skontrolovať tovar aj jeho obal a potvrdiť svojim podpisom prevzatie tovaru. Ak Kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný oznámiť to prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný vyhotoviť s prepravcom záznam o poškodení tovaru.

4.9. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky Predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Pri osobnom prevzatí tovaru je Kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.                                                                                     

 • Reklamácie

5.1. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar písomne prostredníctvom emailu na adresu Predávajúceho.
5.2. Ďalšie informácie o postupoch vybavovania reklamácií tovaru, vrátane informácií o nárokoch Kupujúceho upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho dostupný na webovej stránke Eshopu v sekcii Reklamačný poriadok.

 • Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR. 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.