Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Jolka s.r.o.

Jolka s.r.o. so sídlom Mlynské luhy 17096/5, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovensko, identifikačné číslo ICO 53 768 329, vložka č. 152698/B

Tento Reklamačný poriadok Predávajúceho (ďalej len „RP“) upravuje práva a povinnosti dotknutých osôb súvisiacich so spôsobom a podmienkami uplatnenia reklamačných nárokov Kupujúceho vyplývajúcich z vád tovarov zakúpených prostredníctvom internetového obchodu www.praziarenjolka.sk

RP vychádza zo Všeobecných obchodných podmienok pre predaj tovaru pri uzatváraní zmlúv na diaľku v internetovom obchode www.praziarenjolka.sk.

 1. Uplatnenie Reklamácie

1.1. Kupujúci je povinný uplatniť si nárok zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“) bez zbytočného odkladu po tom, ako vady zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti
1.2. Kupujúci je povinný uplatniť si Reklamáciu u Predávajúceho písomne, emailom na adresu info@praziarenjolka.sk, prípadne priamo v prevádzke Jolka kaviareň a pražiareň kávy, Seberíniho 6, Bratislava – mestská časť Ružinov (počas otváracích hodín); s uvedením nasledovných:

 • označenie Kupujúceho, kontaktné údaje Kupujúceho, označenie tovaru, číslo objednávky, popis vady.
 • všetky informácie a skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na vybavenie Reklamácie zo strany Predávajúceho.
 • scan faktúry / pokladničného bloku; alebo osobne predložiť originál dokladu o zakúpení tovaru.

1.3. Ďalej Kupujúci tovar bezodkladne predloží/zašle Predávajúcemu na obhliadnutie a preverenia reklamovaných vád. Kupujúci (na požiadanie Predávajúceho) predloží aj iné doklady súvisiace s tovarom a reklamovanými vadami (napr. potvrdenie o úhrade kúpnej ceny).

 • Vybavenie Reklamácie

2.1. Predávajúci vybaví prijatú reklamáciu v závislosti od statusu Kupujúceho, a to:

2.1.1. V prípade, ak reklamujúci Kupujúci nie je spotrebiteľ:

 • Kupujúci je oprávnený požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, odstránenie vád tovaru alebo primeranú zľavu z ceny. V prípade, ak bola Zmluva porušená podstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať odstránenie vád aj dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo odstúpiť od Zmluvy
 • Právo voľby medzi spôsobmi vybavenia Reklamácie Kupujúcemu patrí iba v prípade, ak svoju voľbu oznámi Predávajúcemu najneskôr pri písomnom oznámení reklamácie. Uplatnený požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho. Predávajúci následne na základe rozhodnutia, ktoré z práv Kupujúci uplatňuje, vybaví Reklamáciu – t.j. ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou, vrátením ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím bez zbytočných prieťahov v primeranej lehote určenej Predávajúcim. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru ani v primeranej dodatočnej lehote, alebo ak oznámi pred uplynutím tejto lehoty, že vady neodstráni, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
 • Predávajúci oznámi vybavenie reklamácie formou emailu, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade vybavenia reklamácie priamo na prevádzke (bod 1.2.), Predávajúci vystaví a odovzdá osobne písomné potvrdenie Kupujúcemu.
 • V prípade, ak Predávajúci pri vybavovaní Reklamácie zistí, že dôvod Reklamácie vznikol spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa reklamovaná vada skutočne neprejavila, alebo sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená konaním Kupujúceho – poškodením tovaru nesprávnym používaním alebo nevhodnou manipuláciou a Kupujúci napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu vzniknuté náklady spojené s vybavovaním Reklamácie.

2.1.2. V prípade, ak má reklamujúci Kupujúci status spotrebiteľa:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť – má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, požadovať:
 • výmenu tovaru,
 • ak sa vada týka len súčasti tovaru – výmenu súčasti.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady – má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o odstrániteľné vady tovaru, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať – má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru – má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 • Predávajúci vydá písomné potvrdenie o uplatnení Reklamácie a doručí ho Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie – formou emailu/osobne na prevádzke Seberíniho 6, Bratislava. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Predávajúci informuje emailom/ osobne na prevádzke Seberíniho 6, Bratislava; o vybavení Reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na vybavenie Reklamácie začala plynúť do dňa prevzatia tovaru Predávajúcim.

2.2. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný rozhodnúť sa o spôsobe vybavenia jeho Reklamácie, ktorý od Predávajúceho požaduje, najneskôr pri zaslaní/predložení reklamácie emailom/osobne . Predávajúci na základe jeho rozhodnutia, ktoré z práv si uplatňuje, určí spôsob vybavenia Reklamácie – odovzdaním opraveného tovaru, jeho výmenou, vrátením ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím bez zbytočných prieťahov ihneď po uplatnení Reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo reklamovanej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci Reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Ak k prevzatiu reklamovaného tovaru predávajúcim došlo v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový
2.3. V odôvodnených prípadoch si Predávajúci vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania Reklamácie, o čom Kupujúceho riadne upovedomí
2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný tovar alebo jeho časť tovarom podobným, prípadne vrátením ceny. Predávajúci je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať Kupujúcemu náhradný tovarom/plnenie, ktorý spĺňa obdobné parametre predtým poskytnutého tovaru/plnenia. V prípade, ak neopraviteľný tovar nie je na trhu dostupný, Reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou alebo vrátením ceny vo výške ceny adekvátnej náhrady stanovenej Predávajúcim. V takom prípade je Predávajúci oprávnený rozhodnúť o tom, či Reklamáciu vybaví adekvátnou náhradou alebo vrátením ceny.

 • Záverečné ustanovenia

3.1.Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s dokladom (email alebo iná forma) o vybavení reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

3.2.Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo, v dobe tovaru alebo počtom použitia, či inak obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nie je možné ju tak zameniť so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenú obvyklým používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie RP, pričom ním upravené znenie RP sa stáva pre Kupujúceho záväzným okamihom zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.praziarenjolka.sk